Privacyverklaring Heeldemond Tandartsen

Wij vinden het van essentieel belang dat jouw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Alle verwerkingen en bewerkingen worden uitgevoerd conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Jouw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg te kunnen verlenen. Het verwerken van jouw gegevens doen wij volgens de hieronder weergegeven privacyverklaring. Je gaat akkoord met de opslag en verwerking, zodra je gebruik maakt van onze dienstverlening.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Heeldemond Tandartsen, gevestigd aan de Van der Heydenstraat 6 – 4 in Zwolle en ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder 69014884 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Heeldemond Tandartsen verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld doordat jij gegevens aan ons verstrekt via de website, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via jouw huidige tandarts, bijvoorbeeld in het geval van doorverwijzing. In dat geval zijn zij primair verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heeldemond Tandartsen verwerkt deze persoonsgegevens voor uitvoering van datgene waarvoor jij bent doorverwezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heeldemond Tandartsen verzamelt alleen die gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Verzekeraar
 • Verzekeringsnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens in een plan van aanpak of rondom jouw afspraken
 • Gespreksverslagen
 • IP-adres, geanonimiseerd en niet gekoppeld aan jouw persoonsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt. Bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie, tijdens gesprekken of telefonisch

Verwerking persoonsgegevens

Heeldemond Tandartsen verwerkt (een deel van) bovenstaande persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en adequate uitvoering van onze dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Facturering
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Beter laten functioneren van onze website

Persoonsgegevens beveiligen

Heeldemond Tandartsen vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Heeldemond Tandartsen passende beveiligingsmaatregelen genomen. We hebben een SSL-certificaat waarmee de communicatie tussen jou en Heeldemond Tandartsen versleuteld is. Het gebruik hiervan is te zien aan de adresbalk (https) en het hangslotje in de adresbalk.

Persoonsgegevens delen met anderen

In het kader van onze dienstverlening kan Heeldemond Tandartsen persoonsgegevens uitwisselen met derden. Jouw gegevens geven wij alleen door indien dit nodig is voor het leveren van goede zorg. Wanneer wij jouw persoonsgegevens met derden delen is dit om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in het belang van onze dienstverlening. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan jou. Derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Heeldemond Tandartsen gebruikt alleen technische en functionele cookies met als doel om de website beter te laten functioneren.

Persoonsgegevens bewaren

Heeldemond Tandartsen verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar.

Na het beëindiging van onze dienstverlening slaan we jouw gegevens op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker. Bepaalde persoonsgegevens dienen wij echter zeven jaar actief te bewaren i.v.m. wettelijke verplichtingen van de Belastingdienst. Na zeven jaar worden ook deze gegevens inactief gearchiveerd.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Jij hebt het recht om bij Heeldemond Tandartsen een verzoek in te dienen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Ook heb jij het recht op correctie, beperking, verwijdering en overdracht van jouw persoonsgegevens. Als de verwerking van de gegevens berust op toestemming, dan kan deze toestemming altijd worden ingetrokken. Daarnaast kan er bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van de gegevens.

Schriftelijk verzoek met betrekking tot persoonsgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot privacy gerelateerde zaken? Neem hiervoor gerust contact op met Heeldemond Tandartsen. Dit kan via ons contactformulier of stuur een e-mail aan welkom@heeldemond.nl

Om er zeker van te zijn dat er een schriftelijk verzoek door de juiste persoon is gedaan, controleren wij jouw identiteit. Hiervoor vragen wij jou een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet hiervoor niet de ‘KopieID’ app te gebruiken. Dit is wederom ter bescherming van de privacy. Heeldemond Tandartsen reageert zo snel mogelijk op jouw schriftelijk verzoek, met een uiterlijke reactietermijn van vier weken.

Als jij een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Heeldemond Tandartsen, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Heeldemond Tandartsen kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 juli 2021.